Kodukorra ja etiketi reeglid

KODUKORD EHK GOLFIRADADE, HARJUTUSVÄLJAKUTE JA MUUDE RESSURSSIDE KASUTAMISE PÕHILISED REEGLID

Teenuse kasutamiseks peab klient sooritama makse kasutatava teenuse eest. Meile teada olevate isikute rajale lubamine ilma makset sooritamata toimub usalduse peal, kuid klient on kohustatud tasuma oma kasutatud teenuste ja toodete eest koheselt arve saamisel. 
Rajale minemine ilma teenuse eest tasumata või kokkulepet omamata väljaku juhatusega, loetakse teenuse eest tasumata jätmiseks ning sellise tegevuse eest on väljakut opereerival ettevõttel õigus nõuda leppetrahvi 200 EUR igakordselt tasumata jäetud teenuste eest.
Leppetrahv tuleb tasuda 10 päeva jooksul trahvinõude saamisest.
Lisaks tuleb kliendil tasuda tarbitud teenuse eest koheselt kohapeal või vastavalt väljaku operaatori poolt väljastatud arvele.
Arvete tasumisega viivituse korral tuleb kliendil tasuda viivist 10% aastas.

Golfirajale minemine tuleb hoolimata broneeringu olemasolust, registreerida iga mängija/teenuse kasutaja poolt isiklikult Caddiemasteris hiljemalt 15 minutit enne mänguringi algust. Registreerimata jäetud mänguringi registreerimine isiklikult Caddiemasteris annab väljaku operaatorile õiguse nõuda leppetrahvi 50 EUR iga registreerimata jäetud mänguringi eest. Leppetrahv tuleb tasuda 10 päeva jooksul trahvinõude saamisest.

Range pallid on golfikeskuse omand. Range palle saavad kasutada kliendid ostes Caddiemasterist pallimasina źetooni. Range pallide kasutamine on lubatud ainult pikkade löökide harjutusalal. Range pallide ära viimine golfikeskuse pikkade löökide harjutusalalt (drivingn range) on keelatud. Range pallidega mängimine golfirajal on keelatud ja loetakse väljakule kuuluva inventari omastamiseks/varguseks. Range pallide ära viimine pikkade löökide harjutusalalt, kaasa arvatud nendega golfirajal mängimine annab väljaku operaatorile õiguse nõuda leppetrahvi 200 EUR igakordse range pallide kasutamise reeglite rikkumise eest.
Leppetrahv tuleb tasuda 10 päeva jooksul trahvinõude saamisest.

Golfiauto peal ei tohi korraga olla üle 2 täiskasvanud isiku. Golfiauto tagumise golfikottidele mõeldud osa peal ei ole lubatud seista ühelgi isikul, kuna see võib sõiduki tasakaalukeset nihutada ning sellega võib kaasneda õnnetusjuhtum, vigastused nii sõidukile kui sellega sõitvatele isikutele ja muu sellelaadne.

Golfiautot on lubatud juhtida alates 14-aastase vanusest. Alla 14-aastane isik ei oma luba juhtida golfiautot ka täiskasvanu kõrval istudes. Teavitame kõiki selle reegli rikkujaid käesolevaga sellest, et kindlustus ei kehti noorema isiku juhtimisel toimunud õnnetuste puhul ja golfiauto rendile võtnud klient vastutab juhtumi puhul 100% kaasnenud tagajärgede eest nii vara omaniku kui kõigi kolmandate isikute suhtes.

 

 

PEAMISED ETIKETI REEGLID

Paranda palli maandumise jäljed griinil.

Paranda löögijäljed väljakul.

Hoia mängutempot ja lase endast mööda kiiremad mängijad.

Rehitse punkris löögi- ja jalajäljed.

Hoia golfiauto ja golfikäru väljaspool avalöögi ala ja griini.

Punkri ja griini vahelt käru ja golfiautoga läbikäik keelatud.

Plastikust tiide kasutamine kogu väljaku territooriumil on keelatud.

Mängi radasid numbrilises järjekorras. Radasid on keelatud mängida teises järjekorras,
kui numbrilises järjestikuses korras. 

 Arvesta alati teiste mängijatega, austa väljaku personali poolt tehtavaid pingutusi ning hoia oma väljakut, millel mängid!

Väljaku operaatoril on õigus väljastada leppetrahv mängijale, kes korduvalt rikub väljaku kodukorda ükskõik millise ülaltoodud reegli rikkumise osas. Väljaku meeskonna poolt antud suulise ja kirjaliku hoiatuse järel toimepandud kodukorra rikkumine on karistatav 50-200 EUR leppetrahvi nõudega.
Väljakule paigaldatud sildid asendavad väljaku meeskonna poolt tehtud suulist hoiatust.
Leppetrahv tuleb tasuda 10 päeva jooksul trahvinõude saamisest.

Sellel lehel avaldatud reeglite avaldamine on vajalik, et Teie tähelepanu juhtida nii turvalisusega seotud aspektidele kui ka golfiväljaku vara säilimise ja hoolsa säilitamise huvides. Reeglite järgimine näitab Teie hoolimist oma koduväljaku varasse, golfiväljaku töötajate töösse ja kaasmängijate heaolusse. Reeglid kehtivad igale väljakul mängivale isikule hoolimata tema sotsiaalsest staatusest.

Loodame Teie mõistvale suhtumisele, hoiame oma golfiväljaku vara, austame väljaku töötajate poolt tehtavaid pingutusi ja austame oma kaasmängijaid. Siis on meil kõigil siin vabaajakeskuses hea olla!

 

 

                         

Otepää Golfiväljaku kohalikud reeglid 2019

 

 

1) Aut  (reegel 18.2)

Aut on tähistatud valgete vaiadega radadel 1, 3, 5, 9, 14, 17, 18.  Audi piirserva määratleb maapinnal vaiade väljakupoolsete külgede vahel kulgev joon ja vaiad ise on audis.

2) Trahvialad (reegel 17)

Trahvialad on määratletud kas punaste või kollaste vaiadega. Trahviala piirserva määratleb maapinnal vaiade väljakupoolsete külgede vahel kulgev joon ja ulatub ka trahviala mistahes osa kohale.

Kui pall viimati ületas punase karistusala piirserva radadel 1, 4, 8, 9, siis on võimalik võtta täiendava vabastusena (lisades ühe karistuslöögi) külgvabastuse punase trahviala vastaskaldalt sellisest kohast, mis jääb lipuaugust sama kaugele, kui palli sisenemiskoht (kohaliku reegli näidis B-2). Radade 7, 16 ja 17 trahvialadest on täiendava vabastusena (lisades ühe trahvilöögi) võimalik kukutada pall kukutamisalasse, mis on märgistatud DROP ZONE või DZ. Kukutamisala on vabastuse ala vastavalt reeglile 14.3.

3) Varupalli mängimine trahvialas asuva palli korral

Kui mängija ei tea, kas tema pall asub 9 raja trahvialas, siis võib ta mängida varupalli modifitseeritud reegli 18.3. alusel järgnevalt:

Mängija võib varupalli mängimiseks kasutada trahv-ja-korduslöök vabastuse võimalust (reegel 17.1.d(1)), lipu-joonel-tagasi vabastuse võimalust (reegel 17.1.d(2)) või külgvabastuse võimalust punase trahviala vastaskaldalt (reegel 17.1d(3)). Kui kukutamisala (kohaliku reegli näidis E-1) on üheks võimalikuks valikuks selles trahvialas, siis võib mängija kasutada ka seda võimalust.

Kui mängija on selle reegli alusel varupalli mänginud, siis ta ei saa kasutada võimalikke järgnevaid reegli 17.1. kohaseid võimalusi, mis kehtivad algse palli kohta.

Otsustamaks, millal varupall muutub mängus palliks või millal varupall hüljatakse, tegutsetakse reeglite 18.3c(2) ja 18.3c(3) alusel välja arvatud järgneval juhul:

Kui algne pall leitakse kolmeminutilise otsimise aja jooksul - mängija võib valida, kas:

-mängida edasi algset palli, mis asub trahvialas (sel juhul varupalli ei mängita). Need löögid, mis tehti varupalliga enne selle hülgamist (seal hulgas varupalliga tehtud löögid ja saadud trahvilöögid varupalli mängides) ei lähe arvesse, või

-mängida edasi varupalli (siis algset palli ei mängita).

Kui algset palli ei leita kolmeminutilise otsimise aja jooksul või kui on teada või põhimõtteliselt kindel, et pall asub trahvialas – muutub varupall mängus palliks.

4) Eelismängupaigad

Kui mängija pall asub edenemisalal, mis on niidetud feeri kõrguselt või madalamalt, võib mängija kasutada eelismängupaiga reeglit (kohaliku reegli näidis E-3) ja asetada palli ühe golfikepi ulatuses mitte lähemale lipule.

5) Vabastus õhutusaukudest

Kui mängija pall asub või puudutab õhutusauku griinil, siis võib võtta vabastuse reegli 16.1. alusel (kohaliku reegli näidis E-4).

6) Ebaharilikud pinnasetingimused (s.h. teisaldamatud takistused) (reegel 16)

Remondialad on määratletud siniste vaiadega või valge (sinise) joonega. Bunkrite alad, kus vesi on liiva minema uhtunud, on remondialad.

16 raja griini parem osa on remondiala.

Kõik sprinklerid, kaugusmärgid, paviljonid, „next tee“ märgised, tarad jm. on teisaldamatud takistused.

9 raja kivimüür on väljaku lahutamatu osa.

Trahvialades asuvad oksahunnikud on väljaku lahutamatu osa.

7) Kukutamisalad

Lisavabastusena remondialast rajal 16 võib mängija kukutada palli kukutamisalasse, mis on märgistatud DROP ZONE või DZ. Kukutamisala on vabastuse ala (reegel 14.3).

8) Vabastus maapinna pragudest

Maapinna praod, mis asuvad edenemisalal kus ala on niidetud feeri kõrguselt või madalamalt, on remondiala.  Mängija võib võtta vabastuse vastavalt reeglile 16.1b.

Vabastust ei saa, kui mapinna pragu takistab ainult mängija löögiasendit.

9) Looma poolt tekitatud kahjustus

Edenemisalal loomade poolt tekitatud kahjustus on remondiala ja sealt võib võtta vabastuse reegli 16.1b alusel.

Vabastust ei saa, kui antud kahjustus takistab ainult mängija löögiasendit.

10) Kõik teed ja rajad on takistused

Kõik väljakul asuvad teed ja rajad, isegi kui nad pole kaetud tehisliku materjaliga, on takistused ja nendest võib võtta vabastuse reegli 16.1 alusel. Täiendava vabastuse võimalusena võib 7 rajal kukutada palli lähimasse kukutamisalasse. 

11) Betoonist kuivatuskanalid

Kuivatuskanalid, mis on tehislikest materjalidest ja paigaldatud teede äärde, on teisaldamatud takistused edenemisalal ja käsitletakse tee osana ning nendest saab võtta vabastuse reegli 16.1b alusel. Täiendava võimalusena võib kasutada kukutamisala, kui see asub läheduses. Karistus kohaliku reegli rikkumise eest – vaata reegel 4.3.

12) Mängimise katkestamise ja jätkumise reeglid

Kui Komitee kuulutab välja kohese mängu peatamise saabuva ohu korral, siis peavad kõik mängijad koheselt mängimise lõpetama ja mängijal on keelatud sooritada järgmist lööki enne, kui komitee jätkab mängu. Ohu korral antakse mängijatele märku pasunaga ÜHE PIKA heliga. Kõikide teiste katkestuse puhul kolme lühikese heliga. Mängu jätkamisest antakse mõlemal juhul märku KAHE JÄRJESTIKUSE heliga.

 

Karistus kohaliku reegli rikkumise eest: Mängija saab üldise karistuse iga raja kohta, millal ta reeglit rikub. Kui rikkumine leiab aset kahe raja mängimise vahel, siis see rakendub järgmisel rajal.